இந்தியாவின் எந்த நகரம் உலகின் முந்திரி தலைநகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Cashew Capital of the World?

Tamil இந்தியாவின் எந்த நகரம் உலகின் முந்திரி தலைநகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta கொல்லம் enKollam

கொல்லம் , Kollam

இந்தியாவின் எந்த நகரம் உலகின் முந்திரி தலைநகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? - கொல்லம் , Kollam

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்