இந்தியாவில் எந்த நகரம் சிட்டி ஆஃப் டெஸ்டினி என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as City of Destiny?

Tamil இந்தியாவில் எந்த நகரம் சிட்டி ஆஃப் டெஸ்டினி என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta விசாகப்பட்டினம்en Visakhapatnam

விசாகப்பட்டினம், Visakhapatnam

இந்தியாவில் எந்த நகரம் சிட்டி ஆஃப் டெஸ்டினி என்று அழைக்கப்படுகிறது? - விசாகப்பட்டினம், Visakhapatnam

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்