பண்டிகைகளின் நகரம் என்று அழைக்கப்படும் இந்திய நகரம்? | Tamil GK

English
Which city in india is known as City of Festivals?

Tamil பண்டிகைகளின் நகரம் என்று அழைக்கப்படும் இந்திய நகரம்?

ta மதுரைen Madurai

மதுரை, Madurai

பண்டிகைகளின் நகரம் என்று அழைக்கப்படும் இந்திய நகரம்? - மதுரை, Madurai

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்