இந்தியாவில் எந்த நகரம் சிட்டி ஆஃப் லேக்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as City of Lakes?

Tamil இந்தியாவில் எந்த நகரம் சிட்டி ஆஃப் லேக்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta உதய்பூர்en Udaipur

உதய்பூர், Udaipur

இந்தியாவில் எந்த நகரம் சிட்டி ஆஃப் லேக்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது? - உதய்பூர், Udaipur

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்