இந்தியாவில் எந்த நகரம் முத்து நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as City of Pearls?

Tamil இந்தியாவில் எந்த நகரம் முத்து நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta ஹைதராபாத்en Hyderabad

ஹைதராபாத், Hyderabad

இந்தியாவில் எந்த நகரம் முத்து நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? - ஹைதராபாத், Hyderabad

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்