இந்தியாவில் எந்த நகரம் ஏழு தீவுகளின் நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as City of Seven Islands?

Tamil இந்தியாவில் எந்த நகரம் ஏழு தீவுகளின் நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta மும்பைen Mumbai

மும்பை, Mumbai

இந்தியாவில் எந்த நகரம் ஏழு தீவுகளின் நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? - மும்பை, Mumbai

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்