இந்தியாவின் எந்த நகரம் டெக்கான் ராணி என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Deccan Queen?

Tamil இந்தியாவின் எந்த நகரம் டெக்கான் ராணி என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta புனேen Pune

புனே, Pune

இந்தியாவின் எந்த நகரம் டெக்கான் ராணி என்று அழைக்கப்படுகிறது? - புனே, Pune

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்