இந்தியாவின் எந்த நகரம் ஆசியாவின் டெட்ராய்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Detroit of Asia?

Tamil இந்தியாவின் எந்த நகரம் ஆசியாவின் டெட்ராய்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta சென்னைen Chennai

சென்னை, Chennai

இந்தியாவின் எந்த நகரம் ஆசியாவின் டெட்ராய்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது? - சென்னை, Chennai

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்