இந்தியாவின் எந்த நகரம் இந்தியாவின் நிதி மூலதனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Financial Capital of India?

Tamil இந்தியாவின் எந்த நகரம் இந்தியாவின் நிதி மூலதனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta மும்பைen Mumbai

மும்பை, Mumbai

இந்தியாவின் எந்த நகரம் இந்தியாவின் நிதி மூலதனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? - மும்பை, Mumbai

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்