இந்தியாவின் எந்த நகரம் கேட்வே ஆஃப் இந்தியா என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Gateway of India?

Tamil இந்தியாவின் எந்த நகரம் கேட்வே ஆஃப் இந்தியா என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta மும்பைen Mumbai

மும்பை, Mumbai

இந்தியாவின் எந்த நகரம் கேட்வே ஆஃப் இந்தியா என்று அழைக்கப்படுகிறது? - மும்பை, Mumbai

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்