இந்தியாவின் எந்த நகரம் கோல்டன் சிட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Golden City?

Tamil இந்தியாவின் எந்த நகரம் கோல்டன் சிட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta ஜெய்சால்மர்en Jaisalmer

ஜெய்சால்மர், Jaisalmer

இந்தியாவின் எந்த நகரம் கோல்டன் சிட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது? - ஜெய்சால்மர், Jaisalmer

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்