இந்தியாவின் முதல் உலக பாரம்பரிய நகரமாக இந்தியாவின் எந்த நகரம் அறியப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as INDIA'S first world heritage city?

Tamil இந்தியாவின் முதல் உலக பாரம்பரிய நகரமாக இந்தியாவின் எந்த நகரம் அறியப்படுகிறது?

ta அகமதாபாதen Ahmedabad

அகமதாபாத, Ahmedabad

இந்தியாவின் முதல் உலக பாரம்பரிய நகரமாக இந்தியாவின் எந்த நகரம் அறியப்படுகிறது? - அகமதாபாத, Ahmedabad

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்