இந்தியாவின் எந்த நகரம் தி லேண்ட் ஆஃப் லிச்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as The Land of Litchi?

Tamil இந்தியாவின் எந்த நகரம் தி லேண்ட் ஆஃப் லிச்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta முசாபர்பூர்en Muzaffarpur

முசாபர்பூர், Muzaffarpur

இந்தியாவின் எந்த நகரம் தி லேண்ட் ஆஃப் லிச்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது? - முசாபர்பூர், Muzaffarpur

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்