இந்தியாவின் எந்த நகரம் உலகின் தோல் நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as The Leather City of The World?

Tamil இந்தியாவின் எந்த நகரம் உலகின் தோல் நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta கான்பூர்en Kanpur

கான்பூர், Kanpur

இந்தியாவின் எந்த நகரம் உலகின் தோல் நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? - கான்பூர், Kanpur

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்