இந்தியாவின் எந்த நகரம் தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Manchester of South India?

Tamil இந்தியாவின் எந்த நகரம் தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta கோவைen Coimbatore

கோவை, Coimbatore

இந்தியாவின் எந்த நகரம் தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறது? - கோவை, Coimbatore

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்