இந்தியாவில் எந்த நகரம் ஆரஞ்சு நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Orange City?

Tamil இந்தியாவில் எந்த நகரம் ஆரஞ்சு நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta நாக்பூர்en Nagpur

நாக்பூர், Nagpur

இந்தியாவில் எந்த நகரம் ஆரஞ்சு நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? - நாக்பூர், Nagpur

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்