இந்தியாவின் பிட்ஸ்பர்க் என்று அழைக்கப்படும் இந்தியா எந்த நகரம்? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Pittsburgh of India?

Tamil இந்தியாவின் பிட்ஸ்பர்க் என்று அழைக்கப்படும் இந்தியா எந்த நகரம்?

ta ஜாம்ஷெட்பூர்en Jamshedpur

ஜாம்ஷெட்பூர், Jamshedpur

இந்தியாவின் பிட்ஸ்பர்க் என்று அழைக்கப்படும் இந்தியா எந்த நகரம்? - ஜாம்ஷெட்பூர், Jamshedpur

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்