இந்தியாவின் எந்த நகரம் கிழக்கின் ரோம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Rome of the East ?

Tamil இந்தியாவின் எந்த நகரம் கிழக்கின் ரோம் என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta மங்களூர்en Mangalore

மங்களூர், Mangalore

இந்தியாவின் எந்த நகரம் கிழக்கின் ரோம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? - மங்களூர், Mangalore

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்