இந்தியாவில் எந்த நகரம் அறிவியல் நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Science City?

Tamil இந்தியாவில் எந்த நகரம் அறிவியல் நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta பெங்களூருen Bengaluru

பெங்களூரு, Bengaluru

இந்தியாவில் எந்த நகரம் அறிவியல் நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? - பெங்களூரு, Bengaluru

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்