கிழக்கின் ஸ்காட்லாந்து என்று அழைக்கப்படும் இந்திய நகரம்? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Scotland of East?

Tamil கிழக்கின் ஸ்காட்லாந்து என்று அழைக்கப்படும் இந்திய நகரம்?

ta ஷில்லாங்en Shillong

ஷில்லாங், Shillong

கிழக்கின் ஸ்காட்லாந்து என்று அழைக்கப்படும் இந்திய நகரம்? - ஷில்லாங், Shillong

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்