இந்தியாவின் எந்த நகரம் ஸ்காட்லாந்து என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Scotland of India?

Tamil இந்தியாவின் எந்த நகரம் ஸ்காட்லாந்து என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta கூர்க்en Coorg

கூர்க், Coorg

இந்தியாவின் எந்த நகரம் ஸ்காட்லாந்து என்று அழைக்கப்படுகிறது? - கூர்க், Coorg

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்