இந்தியாவின் எந்த நகரம் இந்தியாவின் சிலிக்கான் பள்ளத்தாக்கு என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Silicon Valley of India?

Tamil இந்தியாவின் எந்த நகரம் இந்தியாவின் சிலிக்கான் பள்ளத்தாக்கு என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta பெங்களூருen Bengaluru

பெங்களூரு, Bengaluru

இந்தியாவின் எந்த நகரம் இந்தியாவின் சிலிக்கான் பள்ளத்தாக்கு என்று அழைக்கப்படுகிறது? - பெங்களூரு, Bengaluru

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்