இந்தியாவின் எந்த நகரம் இந்தியாவின் பட்டு நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Silk city of India?

Tamil இந்தியாவின் எந்த நகரம் இந்தியாவின் பட்டு நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta போச்சம்பள்ளிen Pochampally

போச்சம்பள்ளி, Pochampally

இந்தியாவின் எந்த நகரம் இந்தியாவின் பட்டு நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? - போச்சம்பள்ளி, Pochampally

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்