இந்தியாவில் எந்த நகரம் சில்வர் சிட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as The Silver City?

Tamil இந்தியாவில் எந்த நகரம் சில்வர் சிட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta கட்டாக்en Cuttack

கட்டாக், Cuttack

இந்தியாவில் எந்த நகரம் சில்வர் சிட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது? - கட்டாக், Cuttack

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்