இந்தியாவின் எந்த நகரம் ஸ்டீல் சிட்டி ஆஃப் இந்தியா என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Steel City of India?

Tamil இந்தியாவின் எந்த நகரம் ஸ்டீல் சிட்டி ஆஃப் இந்தியா என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta ஜாம்ஷெட்பூர்en Jamshedpur

ஜாம்ஷெட்பூர், Jamshedpur

இந்தியாவின் எந்த நகரம் ஸ்டீல் சிட்டி ஆஃப் இந்தியா என்று அழைக்கப்படுகிறது? - ஜாம்ஷெட்பூர், Jamshedpur

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்