இந்தியாவில் எந்த நகரம் சன் சிட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Sun City?

Tamil இந்தியாவில் எந்த நகரம் சன் சிட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta ஜோத்பூர்en Jodhpur

ஜோத்பூர், Jodhpur

இந்தியாவில் எந்த நகரம் சன் சிட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது? - ஜோத்பூர், Jodhpur

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்