இந்தியாவில் எந்த நகரம் ஸ்வீட் சிட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Sweet City?

Tamil இந்தியாவில் எந்த நகரம் ஸ்வீட் சிட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta முசாபர்பூர்en Muzaffarpur

முசாபர்பூர், Muzaffarpur

இந்தியாவில் எந்த நகரம் ஸ்வீட் சிட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது? - முசாபர்பூர், Muzaffarpur

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்