இந்தியாவின் எந்த நகரம் கோயில் நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Temple City of India?

Tamil இந்தியாவின் எந்த நகரம் கோயில் நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta புவனேஸ்வர்en Bhubaneswar

புவனேஸ்வர், Bhubaneswar

இந்தியாவின் எந்த நகரம் கோயில் நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? - புவனேஸ்வர், Bhubaneswar

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்