இந்தியாவின் எந்த நகரம் இந்தியாவின் ஒயின் மூலதனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Wine Capital of India?

Tamil இந்தியாவின் எந்த நகரம் இந்தியாவின் ஒயின் மூலதனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta நாசிக்en Nashik

நாசிக், Nashik

இந்தியாவின் எந்த நகரம் இந்தியாவின் ஒயின் மூலதனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? - நாசிக், Nashik

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்