English
Which fibre is least prone to fire?

Tamil தீக்கு குறைந்த அளவில் பாதிப்புக்குள்ளாகும் இழை எது ?

en Nylonta நைலான்

Nylon. நைலான்

Nylon fibre is least prone to fire

தீக்கு குறைந்த அளவில் பாதிப்புக்குள்ளாகும் இழை நைலான் ஆகும்

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்