விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் டைமண்ட் - தொடர்புடைய விளையாட்டு ? | Tamil GK

English
Which sport is related to playground name Diamond ?

Tamil விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் டைமண்ட் - தொடர்புடைய விளையாட்டு ?

Baseball, பேஸ்பால்.

Baseball, பேஸ்பால்.

விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் டைமண்ட் - தொடர்புடைய விளையாட்டு ? - Baseball, பேஸ்பால்.

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்