விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் ரிங்கோடு - தொடர்புடைய விளையாட்டு ? | Tamil GK

English
Which sport is related to playground name Ring ?

Tamil விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் ரிங்கோடு - தொடர்புடைய விளையாட்டு ?

Skating, Boxing. ஸ்கேட்டிங், குத்துச்சண்டை

Skating, Boxing. ஸ்கேட்டிங், குத்துச்சண்டை

விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் ரிங்கோடு - தொடர்புடைய விளையாட்டு ? - Skating, Boxing. ஸ்கேட்டிங், குத்துச்சண்டை

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்