சுதந்திரத்திற்கு முன்பு கட்டப்பட்ட‌ அணைக‌ளில் மிகப்பெரிய‌ திட்டமாக‌ விளங்கியது எது | Tamil GK

English
Which was considered to be biggest dam project before Indian Independence

Tamil சுதந்திரத்திற்கு முன்பு கட்டப்பட்ட‌ அணைக‌ளில் மிகப்பெரிய‌ திட்டமாக‌ விளங்கியது எது

மேட்டூர் அணை. Mettur Dam

மேட்டூர் அணை. Mettur Dam

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்