இராமலிங்க அடிகளார் பாடலினை தொகுத்தவர் யார்? | Tamil GK

English
Who composed the Ramalinga Adigalar 's songs?

Tamil இராமலிங்க அடிகளார் பாடலினை தொகுத்தவர் யார்?

en ta தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்

en ta தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்

இராமலிங்க அடிகளார் பாடலினை தொகுத்தவர் யார்? - en ta தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்