சமையலில் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படும் நொதித்தல் செயல்முறையை கண்டுபிடித்தவர் யார்? | Tamil GK

English
Who discovered the process of fermentation used widely in cooking?

Tamil சமையலில் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படும் நொதித்தல் செயல்முறையை கண்டுபிடித்தவர் யார்?

en Louis Pasteur ta  லூயிஸ் பாஷர்

லூயிஸ் பாஷர் , Louis Pasteur

சமையலில் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படும் நொதித்தல் செயல்முறையை கண்டுபிடித்தவர் யார் ? - லூயிஸ் பாஷர்

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்