பார்தி ஏர்டெல் நிறுவனத்தை நிறுவியவர் யார்? | Tamil GK

English
Who is the founder of Bharti Airtel ?

Tamil பார்தி ஏர்டெல் நிறுவனத்தை நிறுவியவர் யார்?

Sunil Bharti Mittal, சுனில் பார்தி மிட்டல்

Sunil Bharti Mittal, சுனில் பார்தி மிட்டல்

பார்தி ஏர்டெல் நிறுவனத்தை நிறுவியவர் யார்? - Sunil Bharti Mittal, சுனில் பார்தி மிட்டல்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்