நிர்மாவின் நிறுவனத்தை நிறுவியவர் யார்? | Tamil GK

English
Who is the founder of Nirma ?

Tamil நிர்மாவின் நிறுவனத்தை நிறுவியவர் யார்?

Karsanbhai Patel, கர்சன்பாய் படேல்

Karsanbhai Patel, கர்சன்பாய் படேல்

நிர்மாவின் நிறுவனத்தை நிறுவியவர் யார்? - Karsanbhai Patel, கர்சன்பாய் படேல்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்