கிருமி நாசினியை கண்டுபிடித்தவர் யார்? | Tamil GK

English
Who invented Antiseptic?

Tamil கிருமி நாசினியை கண்டுபிடித்தவர் யார்?

டாக். ஜோச்ப் லிஸ்டர் (இங்கிலாந்து). Dr. Joseph Lister (England)

டாக். ஜோச்ப் லிஸ்டர் (இங்கிலாந்து). Dr. Joseph Lister (England)

இங்கிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த‌ டாக். ஜோச்ப் லிஸ்டர் கிருமி நாசினியை கண்டுபிடித்தார்.

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்