பால் பாயிண்ட் பேனா கண்டுபிடித்தவர் யார்? | Tamil GK

English
Who invented Ballpoint Pen?

Tamil பால் பாயிண்ட் பேனா கண்டுபிடித்தவர் யார்?

ஜாண் ஜே. லவுட் . John J. Loud

ஜேக்கஸ் மாண்ட்கோல்ஃபையர் மற்றும் ஜோசப் மாண்ட்கோல்ஃபையர் . Jacques Montgolfier and Joseph Montgolfier

1888ல் அமெரிக்க‌ நாட்டினைச் சேர்ந்த‌ ஜாண் ஜே. லவுட் பால் பாயிண்ட் பேனாவை கண்டுபிடித்தார். 1888. Inventor : John J. Loud (U.S.)

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்