இராமலிங்க அடிகளார்க்கு அருட்பிரகாச வள்ளலார் என்று பெயரிட்டவர்? | Tamil GK

English
Who named Ramalinga Adigalar as Aruldrakashaka Vallalar?

Tamil இராமலிங்க அடிகளார்க்கு அருட்பிரகாச வள்ளலார் என்று பெயரிட்டவர்?

en ta தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்

en ta தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்

இராமலிங்க அடிகளார்க்கு அருட்பிரகாச வள்ளலார் என்று பெயரிட்டவர்? - en ta தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்