வடமொழியின் ஆதி காவியம் என அறியப்படும் நூல் | Tamil GK

English
The ancient Sanskrit Epic

Tamil வடமொழியின் ஆதி காவியம் என அறியப்படும் நூல்

en ta இராமாயணம்

en ta இராமாயணம்

வடமொழியின் ஆதி காவியம் என அறியப்படும் நூல் - en ta இராமாயணம்

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்