சதுரத்தின் பரப்பளவு | Tamil GK

English
Area of Square

Tamil சதுரத்தின் பரப்பளவு

a², a = length of side

a² , where a = length of side

சதுரத்தின் பரப்பளவை a², எனும் சூத்திரத்தினால் அறிந்து கொள்ளலாம்.

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்