ஆனந்த் (குஜராத்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Anand (Gujarat)

Tamil ஆனந்த் (குஜராத்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Dairy products (AMUL), பால் பொருட்கள் (AMUL)

Dairy products (AMUL), பால் பொருட்கள் (AMUL)

ஆனந்த் (குஜராத்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Dairy products (AMUL), பால் பொருட்கள் (AMUL)

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்