லூதியானா (பஞ்சாப்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Ludhiana (Punjab)

Tamil லூதியானா (பஞ்சாப்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Hosiery, உள்ளாடை

Hosiery, உள்ளாடை

லூதியானா (பஞ்சாப்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Hosiery, உள்ளாடை

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்