லயன்ஸ் (பிரான்ஸ்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Lyons (France)

Tamil லயன்ஸ் (பிரான்ஸ்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Silk industry, பட்டு தொழில்

Silk industry, பட்டு தொழில்

லயன்ஸ் (பிரான்ஸ்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Silk industry, பட்டு தொழில்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்