மதுரை (தமிழ்நாடு) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Madurai (Tamilnadu)

Tamil மதுரை (தமிழ்நாடு) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Cotton And Silk Weaving, பருத்தி மற்றும் பட்டு நெசவு

Cotton And Silk Weaving, பருத்தி மற்றும் பட்டு நெசவு

மதுரை (தமிழ்நாடு) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Cotton And Silk Weaving, பருத்தி மற்றும் பட்டு நெசவு

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்