மஜ்ஹாகோன் (மகாராஷ்டிரா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Majhagaon (Maharashtra)

Tamil மஜ்ஹாகோன் (மகாராஷ்டிரா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Ship Building, கப்பல் கட்டிடம்

Ship Building, கப்பல் கட்டிடம்

மஜ்ஹாகோன் (மகாராஷ்டிரா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Ship Building, கப்பல் கட்டிடம்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்