மதுரா (உத்திரப்பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Mathura (UtterPradesh)

Tamil மதுரா (உத்திரப்பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Oil Refinery, எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு

Oil Refinery, எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு

மதுரா (உத்திரப்பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Oil Refinery, எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்