மீரட் (உத்திரப்பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Meerut (UtterPradesh)

Tamil மீரட் (உத்திரப்பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Scissors Making,Publication Work, சிசர்ஸ் தயாரித்தல், வெளியீட்டு வேலை

Scissors Making,Publication Work, சிசர்ஸ் தயாரித்தல், வெளியீட்டு வேலை

மீரட் (உத்திரப்பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Scissors Making,Publication Work, சிசர்ஸ் தயாரித்தல், வெளியீட்டு வேலை

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்