மிர்சாபூர் (உத்திரப்பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Mirzapur (UtterPradesh)

Tamil மிர்சாபூர் (உத்திரப்பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Carpet,Pottery,Brass Industries, கம்பளம், மட்பாண்ட, பித்தளை கைத்தொழில்கள்

Carpet,Pottery,Brass Industries, கம்பளம், மட்பாண்ட, பித்தளை கைத்தொழில்கள்

மிர்சாபூர் (உத்திரப்பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Carpet,Pottery,Brass Industries, கம்பளம், மட்பாண்ட, பித்தளை கைத்தொழில்கள்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்